Suomeksi  På Svenska
FöregåendeFöregående Sida : NästaNästa
e3 Frgunderskning av dekorativt interirmleri
Färgbild av framtagningen

e3 Färgundersökning av dekorativt interiörmåleri

Fasaden fotograferad på 1870-talet
Fasaden fotograferad på 1870-talet
Planritning till Sinebrychoffs hus, 1840
Planritning till Sinebrychoffs hus, 1840
Rekonstruktionsmodell av den röda dekorationsmålningen på väggen i gustavianska salongen.
Rekonstruktionsmodell av den röda dekorationsmålningen på väggen i gustavianska salongen.
Färgbild av framtagningen och IR-foto
Färgbild av framtagningen och IR-foto
UV-foto och schematisk teckning
UV-foto och schematisk teckning
Den skära färgytan (3) i väggens mittparti är utförd med stöpplarpensel på mörkrödare botten (1–2). Det lägsta röda skiktet innehåller järn, de övre röda färgerna är tillverkade av syntetiska organiska pigment.
Den skära färgytan (3) i väggens mittparti är utförd med stöpplarpensel på mörkrödare botten (1–2). Det lägsta röda skiktet innehåller järn, de övre röda färgerna är tillverkade av syntetiska organiska pigment.
Framtagning på väggen i avsatsen i huvudtrappan.
Framtagning på väggen i avsatsen i huvudtrappan.
Tvärsnitt av nedre delen av väggen i huvudtrappan.
Tvärsnitt av nedre delen av väggen i huvudtrappan.
Tvärsnitt av övre delen av väggen i huvudtrappa.
Tvärsnitt av övre delen av väggen i huvudtrappa.

Gammalt dekorationsmåleri, såsom tapeter och inredningstextilier, representerar olika stil- och moderiktningar. Dekorationsmålningarna var dessutom hantverksmästarnas mästarprov och utgjorde ett väsentligt inslag i 1800-talets arkitektur. Modeller till målningarna tog man bl.a. i utländska modellböcker. Genom att variera och kombinera modellerna fick man lämpliga målningsdekorationer för respektive plats. Målfärgens bindemedel, glansgrad och nyanser valdes enligt de ytor som skulle målas. Valet av pigment och deras kvalitet påverkades både av modet och av de ekonomiska resurserna. Vissa pigment var mycket dyra och tillgången till dem var inte alltid en självklarhet.

De gamla dekorationsmålningarna på Konstmuseet Sinebrychoff är mycket färgmättade. Ytorna är målade med rikliga mängder brons- och silver(aluminium)färg. De framtagna målningsytorna gav en antydan om de förändringar som skett i byggnadens interiör under 150 år. Det rikligt utsmyckade patricierhuset förvandlades under årens lopp till en avskalad byggnad där man idkade konstundervisning och senare ställde ut konst i mycket asketiska rum. Rekonstrueringarna i interiörmuseet återbördar byggnaden dess rättmätiga estetiska och byggnadshistoriska värde.

Att ta fram originella färgytor medför alltid skador. De ställen som ska tas fram och arbetets omfattning bör noggrant bestämmas redan innan man skrider till verket. De gamla dekorationsmålade ytorna på Konstmuseet Sinebrychoff hade farit mycket illa i tidigare reparationer och framtagning. Kanaler för ventilation och elkablar hade byggts in i väggarna. Dörröppningar hade ändrats och gamla tak rivits. Målningsytorna hade avlägsnats från väggarna med starka lösningsmedel och en del av dekorationsmålningarnas detaljer hade lösts upp. För att undvika ytterligare skador blottlades så få nya ställen som möjligt. Ställvis inskränkte man sig till att rengöra tidigare framtagna ytor för att få fram dekorationen.

De framtagna ytorna fotograferades med synligt ljus, ultraviolett strålning (UV) och infrarött strålning (IR). I UV- och IR-bilderna framträder dekorationsmönster som är nästan omöjliga att upptäcka i synligt ljus. Dekorationerna dokumenterades med oskalade ritningar (1:1) och tvärsnitt togs av målningsytorna. Färgbestämningen gjordes enligt NCS-färgsystemet och för att åskådliggöra nyanserna användes en industriell färgkarta. Pigmentanalysen av tvärsnittproven utfördes av specialforskaren Seppo Hornytzkyj med ett svepeletronmikroskop (SEM) utrustat med en energidispersiv mikroröntgenanalysator (EDS).

Tiina Sonninen

FöregåendeFöregående   NästaNästa